Deň 34: Závoj pozýva 

Exodus 26,1-14 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

Venujte teraz minútu ticha a modlite sa za Božie požehnanie pre vás, vašu rodinu, bratstvo a všetkých Exodusmanov. 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. 

Urobíš stánok, aby som sa tam s tebou mohol stretnúť. 

Čítanie z knihy Exodus 

Potom urobíš svätostánok z desiatich záclon. Ony budú z niťového plátna, z belasého a červeného purpuru a z karmazínu, urobíš ich s cherubmi, ako robieva umelec! Dĺžka jednej záclony bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte. Všetky záclony budú rovnakej miery. Päť záclon bude spojených dovedna a druhých päť záclon bude tiež spojených dovedna. Potom urobíš z belasého purpuru očká na samom kraji poslednej záclony jedného spojeného kusa a takisto urobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa. Prirobíš teda päťdesiat očiek na jednej záclone a päťdesiat očiek prirobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa, a to tak, aby očká boli oproti sebe. Urobíš tiež päťdesiat zlatých sponiek a záclony zopneš sponkami dovedna tak, aby svätostánok bol jedným celkom. Potom z jedenástich kobercov z kozej srsti vyhotovíš prikrývku na svätostánok. Každý koberec bude mať dĺžku tridsať lakťov a šírku štyri lakte. Jedenásť kobercov bude mať rovnakú mieru. Potom spojíš päť týchto kobercov osve a takisto šesť kobercov osve. Šiesty koberec však prehneš cez polovicu na priečelie svätostánku. Na okraj posledného koberca spojeného kusa prirobíš päťdesiat očiek a takisto päťdesiat na okraj posledného koberca druhého spojeného kusa. Urobíš tiež päťdesiat medených sponiek, tieto sponky zastrčíš do očiek a prikrývku spojíš v jeden celok. Z koberca, čo zo stanovej prikrývky visí ako prebytočný, nech polovica prebytočného pokrovca visí na zadnej strane stánku. A z toho, čo je prebytočné na dĺžku stanovej prikrývky, nech visí po lakti po oboch stranách svätostánku, aby ho zakrývalo. Potom urobíš na stánok ešte prikrývku z červeno farbených baraních koží a na to ešte pokrývku z tachášových koží.

Zamyslenie 

Najhlbšie pravdy zostávajú v tomto živote zahalené. Je vlastne možné prežiť tento život a pochopiť zmysel a účel všetkých vecí, ktoré sa okolo nás dejú? Boh nám trochu odťahuje závoj a umožňuje nám vidieť aspoň znamenia a tiene nebeskej svätyne. Nemôžeme ho však vidieť priamo. On nám však zjavuje (odhaľuje) pravdy, ktoré potrebujeme, aby sme v ňom našli svoje šťastie. Boh nás učí, kto je on, veľké JA SOM, a svoj plán našej spásy v Ježišovi Kristovi. 

Keď však prichádzame pred Boha v modlitbe, závoj zostáva. Nemôžeme ho vidieť priamo ani počuť jeho hlas, ktorý k nám hovorí ako jeden človek k druhému. On je prítomný, aj keď to nevnímame, a hovorí k nám, pohybuje sa v našich srdciach. Musíme sa naladiť na ticho, aby sme mohli vnímať jeho pôsobenie v tichu. 

Závoje v tomto úryvku vlastne naznačujú Božiu blízkosť. Keďže ho nemožno vidieť priamo, závojové plátna slúžia ako znamenie, že naozaj prebýva v stánku. Poukazujú na tajomnú prítomnosť, ktorá presahuje náš zrak. Najmä modrá farba bola farbou viery, ktorá sa používala na látke zakrývajúcej archu a tiež na strapce ich odevu. Fialová bola kráľovskou farbou, symbolizujúcou Božiu moc nad jeho ľudom. Šarlátová je farbou krvi a spájala sa s rituálmi očistenia. Zlaté kruhy poukazujú na dôstojnosť svätostánku, pretože zlato je jediný kov, ktorý sa nefarbí. 

Všetky tieto dekorácie sú pozvaním Izraela k viere a k stretnutiu s Bohom. Hoci sa detaily môžu zdať tajomné, poukazujú na skutočnosť trvalej a tajomnej Božej prítomnosti medzi jeho ľudom. Chce, aby sme dnes prišli a stretli sa s ním. Zatiaľ ho nemôžete vidieť tvárou v tvár, ale za závojom vás očakáva a priblíži vás k sebe, ak mu v modlitbe otvoríte svoje srdce. 

Urobíte stánok, aby som sa tam s vami mohol stretnúť. 

Modlime sa. 

Pane, ty nás pozývaš do svojej prítomnosti, aby sme sa s tebou s radosťou stretli. Odhrň závoj, aby sme ťa mohli spoznať a viac milovať. Priprav nás na to, aby sme ťa mohli vidieť tvárou v tvár v nebi. Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.