Dzień 35: Ubrani jak kapłani

Księga Wyjścia 28,1-14

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Pamiętajmy, że znajdujemy się w świętej obecności Boga. Złóżmy Mu dziś ofiarę uwielbienia. Poświęć teraz minutę ciszy, modląc się o Boże błogosławieństwo dla ciebie, twojej rodziny, braterstwa i wszystkich Exodus Men.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Wyryj imiona synów Izraela na kamieniach efodu na pamiątkę ludu przed Panem.

Czytanie z Księgi Wyjścia

Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spośród Izraelitów, zbliżyć się do ciebie, aby Mi służyli jako kapłani: Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona. I sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu twemu, na cześć i ku ozdobie. Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rękodzielnikami, których wyposażyłem w zmysł piękna, aby sporządzili szaty dla Aarona, by poświęcony służył Mi w nich jako kapłan1. Oto szaty, jakie winni sporządzić: pektorał, efod, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata, Aarona, i dla jego synów, aby Mi służyli jako kapłani. A użyją na to złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz kręconego bisioru.

Efod wykonają ze złotych nici i fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz kręconego bisioru, jako dzieło biegłych tkaczy. Będzie miał dwa naramienniki spięte ze sobą, a będą połączone na obu górnych końcach. A przepaska efodu, która się na nim winna znajdować, ma być wykonana tak samo ze złotych nici, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. Weźmiesz dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów Izraela. Sześć imion na jednym kamieniu, a sześć imion pozostałych na kamieniu drugim, według porządku ich urodzenia. Jak rytownik wykuwa pieczęcie, tak wykuj i ty na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadź je w złote oprawy. Dwa te kamienie umieścisz na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela. I będzie nosił Aaron ich imiona przed Panem na obu ramionach – dla pamięci. Umieścisz je w złotych obszyciach. Dwa też łańcuszki z czystego złota przygotujesz jako kręcone sznurki, a wykonane sznurki osadzisz w obszyciach.

Rozważanie

Jaką rolę pełnią kapłani? Zasadniczo składają ofiarę, przedstawiając coś Bogu, aby uczynić to świętym. U podnóża góry Synaj Bóg powiedział Izraelowi, że chce, aby ludzie stali się narodem kapłanów. Wszyscy ludzie powinni ofiarować Mu świat i swoją pracę w nim, aby go uświęcić i uporządkować. Każda rodzina powinna składać kapłańskie ofiary modlitwy, aby uświęcić dom.

W ramach ludu Bóg wybrał również pewnych przedstawicieli, aby składali specjalne ofiary w imieniu ludu w celu zadośćuczynienia, dziękczynienia i uwielbienia oraz zaprowadzenia pokoju. Szaty określone w tym fragmencie wskazują na świętość tego zadania ustanowionego przez Boga. Szaty ukazują chwałę i piękno, ponieważ są wykonane z cennych materiałów przez wykwalifikowanych rzemieślników. Ich jakość wskazuje na szlachetność i znaczenie roli kapłana. Nie jest ona wykonywana w oderwaniu od ludu, ponieważ efod na piersi kapłana był przykryty napierśnikiem z kamieni z wyrytymi na nich nazwami plemion. Za pośrednictwem kapłana cały lud uczestniczy w modlitwach i składaniu ofiar w przybytku.

Bóg przyciągnął Cię do siebie i ustanowił Cię kapłanem podczas chrztu. Szaty chrztu są białe, co symbolizuje czystość płynącą z duchowego oczyszczenia. Piękne szaty Aarona reprezentują znaczenie naszego powołania do ofiarowania Bogu chwały i błagania. Każdy chrześcijanin musi składać ofiarę uwielbienia, ofiarując swoje ciało jako żywą ofiarę Bogu (Rzymian 12,1). Zewnętrzne szaty wskazują nam na potrzebę wewnętrznego usposobienia. Kapłan musi żyć w zgodzie z Bogiem, w czystości i poświęceniu.

Wyświęcony kapłan składa ofiarę w imieniu Kościoła, podczas gdy ojciec czyni to dla własnej rodziny. Kapłan przyciąga innych do swojego serca, z wyrytymi tam ich imionami, aby mógł zjednoczyć ich ze swoją modlitwą. Jego głowa jest nakryta, aby reprezentować namaszczenie od Boga, które na nim spoczywa. Ciężar troski spoczywający na jego ramionach, symbolizuje służbę. Jest okryty Bożą mocą i ochroną, aby mógł ofiarować modlitwy kierowane Bożą łaską.

Podczas tych dziewięćdziesięciu dni jesteśmy oddzieleni, aby zaangażować się w dodatkowy czas modlitwy, kiedy możemy złożyć ofiarę uwielbienia i błagania za tych, których kochamy.

Wyryj imiona synów Izraela na kamieniach efodu na pamiątkę ludu przed Panem.

Módlmy się:

Panie, składamy Ci ofiarę uwielbienia, dziękczynną i błagalną. Przynosimy Ci wszystkich tych, których kochamy i których nosimy w sercach. Błogosław nam zawsze i pomagaj w oddanej służbie dla Ciebie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.