Dzień 84: Niedziela Palmowa

Mt 21,1-11

Dziś jest Niedziela Palmowa, ostatnia niedziela Wielkiego Postu, kiedy wspominamy triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy na Jego Mękę i Śmierć. Przez cały ten tydzień będziemy kroczyć z Jezusem, gdy zbliża się Jego godzina, czas, w którym odda się całkowicie dla naszego zbawienia. Czcimy ten dzień jako Dzień Pański i rozluźniamy dziś jedną z naszych dyscyplin ascetycznych.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Pamiętajmy, że trwamy w świętej Bożej obecności. Powitaj dziś Króla w swoim sercu. Podczas minuty ciszy pomódl się o Boże błogosławieństwo dla Ciebie, Twojej rodziny, bractwa i wszystkich mężczyzn ze społeczności Exodus.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Błogosławiony Król, który przychodzi, aby nas zbawić.

Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza

 Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”». Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida!

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!

Hosanna na wysokościach!

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Rozważanie

Jezus przybywa do Jerozolimy, aby stoczyć bitwę. Jego ludzie wydają go swoim wrogom, Rzymianom, aby ci go zabili. Jezus na to pozwala, a dzięki tej zdradzie triumfuje nad prawdziwym wrogiem: diabłem. Szatan, ostateczny faraon, usiłuje nas trzymać w niewoli rzeczy materialnych, finalnie wciągając nas w swój bunt przeciwko Bogu. Miłość i posłuszeństwo Jezusa przezwyciężyły zdradę, unieważniając nieposłuszeństwo i grzech.

Początek Wielkiego Tygodnia, centralny moment naszego wyjścia z duchowej niewoli, rozpoczyna się radośnie. Tłumy zdają się rozpoznawać Jezusa jako długo oczekiwanego króla, Mesjasza, który jest Synem Dawida, i wołają do Niego, aby ich uwolnił. Hosanna to wołanie o pomoc, prośba do Boga o ratunek, co można przetłumaczyć jako „ratuj, proszę!”. Tłumy oddają cześć Jezusowi, którego imię oznacza „Bóg zbawia”, uznając Go za tego, który może przynieść im wolność. Przyłączamy się dziś do ich wołania.

Jezus wkracza do świętego miasta Jerozolimy, stolicy Dawida, która będzie miejscem jego bitwy. Święte miasto Izraela staje się symbolem naszego wiecznego domu, prawdziwej ziemi obiecanej. Jan w swojej Apokalipsie widzi nowe, niebiańskie Jeruzalem, które zstąpi z nieba pod koniec czasów. Tocząc bitwę, Jezus zabezpiecza dla nas wieczne miejsce wolności i pokoju. Mamy już udział w owocach zwycięstwa, ale musimy walczyć, aby zabezpieczyć je w naszym życiu. Jezus daje nam wewnętrzną siłę, byśmy podążali za Nim, biorąc na siebie swoje krzyże i triumfując nad naszymi wrogami.

Wielki Tydzień to czas na kroczenie z Jezusem w Jego męce, podążając za Nim każdego dnia w tym tygodniu. Jezus spędza czas ze swoimi przyjaciółmi w Betanii, rozmawia z tłumami w Świątyni i przygotowuje się do świętowania Paschy. Stanie się to Jego własnym exodusem, doskonałością Paschy w wyzwalaniu nas od śmierci. Powinno to również służyć i nam, gdy podążamy Jego śladami i oddajemy się Ojcu wraz z Nim w posłuszeństwie i miłości. Poświęć w tym tygodniu więcej czasu na modlitwę i medytację, rozważając mękę i śmierć Pana Jezusa, które przyniosły ci wolność.

Módl się dziś, aby powitać Króla w swoim życiu i wiernie podążać za Nim przez cały ten tydzień.

Błogosławiony Król, który przychodzi, aby nas zbawić.

Módlmy się:

Panie, Ty jesteś naszym prawdziwym Królem. Witamy Cię w naszym życiu i prosimy, abyś pokonał wszystkich wrogów i przeszkody, które stoją na drodze do naszej wolności. Prosimy o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.